Accidents Laborals

Accidents Laborals

Treballadors a la part alta d'un edificiAssessorament i atenció a les víctimes treballadores que pateixen un accident amb lesions durant la seva jornada laboral o també durant el trajecte del seu domicili a la feina i a la inversa (accident in itinere) per tal de poder reclamar les indemnitzacions que els corresponguin per les seves lesions, davant de les persones o empreses responsables, contractual o extra-contractualment, de l’accident i les seves asseguradores.

a.       Reclamació per responsabilitat civil:

Per a la reclamació d’una indemnització per responsabilitat civil derivada d’un accident laboral caldrà determinar si hi ha hagut alguna infracció de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per part de l’empresa, és a dir, caldrà veure que no existeixi culpa exclusiva del treballador en aquest accident i determinar algun tipus d’infracció per part de l’empresa en la prevenció i control de totes les mesures de seguretat obligatòries de l’activitat concreta que tinguin relació causal directa amb l’accident i que ben aplicades haguessin pogut evitar-lo o disminuir-ne la seva gravetat. Alguns exemples d’aquest tipus d’accidents són per:

  • Utilització de maquinària defectuosa o que no hagi passat les pertinents revisions;
  •  Manca d’higiene industrial al lloc de treball;
  • Manca de formació en la prevenció dels riscos laborals o d’avaluació dels riscos a què s’exposa un treballador;
  •   Manca o deficiència dels equips de protecció individual, etc..

Treballador sobre una escala altaPer a la valoració de la indemnització per responsabilitat civil s’aplica de forma analògica el barem d’accidents de trànsit contingut a l’Annex del Reial Decret Legislatiu 8/2004, de data 29 de octubre, modificat per Llei 21/2007, d’11 juliol, relatiu a la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, amb algunes particularitats especials, i un xic contradictòries, de la jurisdicció laboral on en alguns conceptes de la norma (factors correctors d’incapacitat d’activitat, per exemple) es descompten elevats percentatges de les pensions d’incapacitat professional concedides als treballadors perquè s’entenen –erròniament- duplicades pel factor corrector de la llei civil –que bàsicament pretén indemnitzar dany moral-, de manera que mentre en un accident de trànsit, resolt a la via civil, el treballador podrà cobrar la seva pensió d’invalidesa i la seva indemnització civil íntegra, si l’accident es considera que és estrictament laboral, cobrarà una quantitat substancialment inferior.

La valoració del dany corporal és necessari que sigui realitzada per un metge especialista en la valoració del dany corporal.

b.       Reclamació per incapacitat:

Accidents laboralsSi com a conseqüència de les lesions permanents patides en un accident laboral el treballador queda amb una situació d’incapacitat per al desenvolupament de la seva activitat professional, en funció de que aquesta incapacitat sigui parcial, total o absoluta, a més de la indemnització per responsabilitat civil el treballador podrà reclamar una indemnització per aquests conceptes.

  •  Incapacitat permanent parcial (IPP): el treballador podrà reclamar una indemnització a tant alçat de 24 vegades el seu salari mensual, i és compatible amb qualsevol feina, inclosa la mateixa que realitzava abans de patir l’accident.
  •  Incapacitat permanent total (IPT): en aquests casos el treballador tindrà dret a una pensió del 55% de la seva base de cotització, que serà compatible amb qualsevol feina a excepció de la mateixa que realitzava;
  •   Incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa (IPA): aquests són els casos més greus, on el treballador ha quedat en una situació d’incapacitat no només per a la feina que realitzava si no també per a qualsevol activitat professional. El treballador tindrà dret a percebre una pensió del 100% de la seva base de cotització. En aquests casos, es podran realitzar activitats compatibles amb el seu estat i a partir de l’edat d’accés a la jubilació, serà incompatible amb el treball per compte propi o aliè.

c.       Indemnització per conveni col·lectiu:

Es tracta d’indemnitzacions per responsabilitat contractual que estan contemplades a alguns convenis col·lectius. Un treballador que pateixi un accident laboral amb resultat d’incapacitat permanent total o absoluta, tindrà dret a una altra indemnització en funció del que estableixi el seu conveni col·lectiu. No totes les professions contemplen aquesta indemnització, és més, en general només les professions amb risc d’accidents alts acostumen a contemplar aquest tipus de clàusula, però en qualsevol cas, en cas d’accident amb resultat d’incapacitat permanent (total o absoluta) reconeguda, cal revisar el conveni col·lectiu d’aplicació.

En cas d’accident laboral amb lesions, consulti’ns sense compromís. Primera visita gratuïta per valorar les circumstàncies del seu cas i els drets que l’assisteixen.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *