Accidents ferroviaris

Accidents ferroviaris

Arrel del gravíssim accident ferroviari de Galicia el 24.07.13, el Govern Español triga pràcticament un any en aprovar el Reial Decret 627/2014 de 18.07.2014 mitjançant el qual es pretén regular l’assistència a les víctimes d’accidents ferroviaris i a les seves famílies.

Accidents ferroviarisAquest Reial decret estableix mesures en diversos àmbits: precisa el contingut mínim dels plans de protecció civil de les comunitats autònomes en matèria d’assistència a les víctimes d’accidents i els seus familiars, assenyala les actuacions que s’han de garantir per l’Administració General de l’Estat, regula les obligacions que s’han d’articular a través del pla d’assistència a les víctimes d’accidents ferroviaris i els seus familiars del que han de disposar les empreses ferroviàries i les obligacions que els plans d’autoprotecció dels administradors de la infraestructura han de contemplar en matèria d’assistència a víctimes de accidents i els seus familiars i, malgrat a l’exposició de motius del Reial Decret es diu que s’ha estimat oportú incrementar les indemnitzacions de l’assegurança obligatòria de viatgers (SOVI) en cas d’accident ferroviari, a la pràctica només es realitza una simple actualització a data actual (suposadament 2014) de les quantitats que ofereix el Reial Decret 1575/1989, de 22 de desembre, però amb un resultat inferior, és a dir, que aplicant la normativa anterior i actualitzant-la de conformitat al IPC tal i com estableix la jurisprudència majoritària, continua sortint una quantitat econòmica superior que la fixada en el Reial Decret del 2014, de manera que malgrat la aparent bona intenció de la present normativa, un cop més les víctimes veuen retallats els seus drets.

tren circulantEn qualsevol cas, quan un passatger d’un transport públic ferroviari pateix un accident amb el resultat de lesions o mort, sempre que aquest es produeixi amb posterioritat a la compra del corresponent bitllet de transport i es causi dins del propi vehicle de transport o en les seves instal·lacions i estacions, el passatger lesionat o els seus familiars, en cas de defunció, tenen dret a rebre una indemnització per responsabilitat objectiva per les seqüeles que li quedin o per la mort, és a dir, sense necessitat d’acreditar la causa o culpa de l’accident en base a les categories i quantitats fixades en l’esmentat reglament del 2014, desapareixent, ara per ara, els conflictes d’actualització que fins a la data existien entre víctimes i companyies asseguradores, però que en un futur ben proper tornaran a esdevenir-se donat el nou silenci que el nou decret reitera respecte al mecanisme d’actualització de les quantitats indemnitzatòries fixades, a diferència del R.D.L. 8/2004, de 29 d’octubre, conegut com el Barem d’Accidents de Trànsit que sí fixa de forma expressa en el seu articulat la obligada actualització de les quantitats allà regulades.

Els usuaris del tren, a l’igual que els dels altres transports públics ( veure accidents en transports públics no ferroviaris), a part de tenir dret a percebre aquesta indemnització no subjecta a cap acreditació de culpa, tenen la possibilitat de percepció d’una altra indemnització molt superior i plenament compatible amb l’anterior sempre que hi hagi responsabilitat per culpa atribuïble al conductor o al titular del transport, administració o no, i també la poden demanar tant els lesionats com els familiars d’un mort en un accident de transport ferroviari.

Accident de trenPerquè s’atorgui aquesta indemnització per culpa hem d’estar davant d’un accident on la responsabilitat s’acrediti que és o del conductor del tren, o de la companyia o administració que dóna el servei o, en general, d’un tercer, és a dir, que si bé per l’assegurança SOVI podem reclamar a l’assegurador del servei ferroviari per les lesions permanents encara que siguin causades per una ensopegada per la pròpia manca de destresa de l’usuari, en el cas de la indemnització per responsabilitat civil extracontractual (per culpa) només podrem reclamar si hi ha un responsable culpable a qui poder-li imputar la responsabilitat del dany. Aquesta altra indemnització no es valora amb les normes i categories del Reglament de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (SOVI) sinó que es valora d’acord i per analogia amb el Barem d’accidents de trànsit que es troba regulat en el Reial Decret Legislatiu 8/2004, de data 29 de octubre, modificat per Llei 21/2007, d’11 juliol, relatiu a la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

Aquestes indemnitzacions són molt superiors a les regulades per l’assegurança obligatòria de viatgers i requereixen d’informe mèdic-pericial per a la seva millor valoració i garanties de plena indemnització.

Per exemple, en un cas on hi hagi resultat mort una víctima d’un accident ferroviari per culpa d’un tercer, s’estableixen diferents grups en funció de si té cònjuge o no o si té fills o no, però per al cas d’una persona casada amb dos fills menors de 25 anys, el cònjuge tindria dret a percebre una indemnització de 115.035,21 € i per cada fill menor de 25 anys la quantitat de 47.931,33 €, a part d’altres conceptes i factors de correcció que es podrien reclamar, subjectes a ser acreditats en cada cas concret, mentre que amb el Reial Decret 627/2014 de 18.07.2014, el concepte de mort és unitari i els beneficiaris/perjudicats percebrien a data 2014, 72.121,46 €.

  Som advocats experts en Responsabilitat Civil.

Treballem de forma independent, únicament per a víctimes.

Més de 20 anys en el sector reclamant les màximes indemnitzacions per als nostres clients avalen la nostra experiència i professionalitat.

Tracte completament personal i individual a través d’un equip de professionals que treballa per a Vostè.

Cobrem quan es percebi la indemnització.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *